Vedtægter

Vedtægter for SmørGosserne

– Herreklub i Smørum Golfklub

§ 1 – Navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er SmørGosserne (herreklub i Smørum Golfklub)

og har hjemsted i Egedal Kommune. Adressen er Skebjergvej 46, 2765 Smørum.

Foreningens formål er:

  • at dygtiggøre såvel gamle som nye golfspillere via matcher på såvel egen som fremmede baner ind- og udland
  • at drøfte golf- og etiketteregler og øge medlemmernes viden og interesse herom
  • at kombinere golfspillet med socialt samvær.

§ 2 – Forhold til hovedbestyrelsen i Smørum Golfklub

SmørGosserne er en selvstyrende enhed af Smørum Golfklub. Foreningen styres i henhold til

nærværende vedtægter, som er påtegnet af formanden for SmørGosserne og formanden for Smørum Golfklub.

Bestyrelsen i Smørum Golfklub har ret til blandt medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer at udpege

en af disse som medlem af SmørGossernes bestyrelse. Det skal blandt andet sikre information og

koordinering af moderklubbens samlede aktiviteter.

§ 3 – Medlemskab

Alle mandlige fuldtidsmedlemmer af Smørum Golfklub, der er fyldt 18 år og har et officielt handicapindex

på 54 eller derunder kan optages som medlemmer. Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser.

Indmeldelse kan ske løbende, og afhængig af indmeldelsestidspunkt betales forholdsmæssigt årskontingent.

Medlemskabet kan skriftligt opsiges med 1 måneds varsel før et regnskabsårs udløb. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte et maksimum medlemsantal.

Et medlem kan, i tilfælde af manglende kontingentbetaling, eller ved optræden der stiller foreningen i miskredit, ekskluderes af foreningen ved en bestyrelsesafgørelse. En beslutning om eksklusion kan ankes til generalforsamlingen, som i givet fald træffer endelig afgørelse i sagen.

Bestyrelsens løbende information til og kommunikation med medlemmerne vil være baseret på e-mail/hjemmeside på Internettet. Kun undtagelsesvis vil der blive kommunikeret pr. brev,

§ 4 – Hæftelse

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Foreningen tegnes af  to

bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 5 – Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.  Generalforsamlinger indkaldes ved annoncering på foreningens hjemmeside, samt e-mail til hvert medlem. Der indkaldes med minimum 14 dages varsel, og indkaldelsen skal indeholde dagsorden inkl. emner, der skal behandles.

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest den15. januar

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen uden for bestyrelsen, udpeget person.

Stemmeberettiget er alle medlemmer, der ikke har skyldigt kontingent. Der kan stemmes ved

fuldmagt, men et medlem kan højst disponere over 3 stemmer.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Der skal på forlangende afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af medlemmer til bestyrelsen skal der, i tilfælde af kampvalg, stemmes efter flg.

retningslinjer: Først stemmes om alle ledige poster. Valgt bliver de kandidater, der har fået flest

stemmer. Ved stemmelighed gennemføres en ny afstemning mellem kandidaterne med lige

stemmetal, såfremt der stadig er ledige poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen bestemmer det, eller når min. 25 % af

Medlemmerne skriftligt forlanger det. Begæringen skal indgives skriftligt til bestyrelsen og skal

indeholde de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes

senest 4 uger efter begæringens modtagelse og indkaldes af bestyrelsen med min. 14 dages varsel.

Der føres protokol over alle generalforsamlinger.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.

5. Forslag fra bestyrelsen.

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

§ 6 – Ledelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 til 5 medlemmer, efter generalforsamlingens nærmere

bestemmelse. Derudover kan Smørum Golfklub udpege et af deres medlemsvalgte

bestyrelsesmedlemmer, som yderligere medlem af SmørGossernes bestyrelse, jfr. §2.

Valgene gælder for2 år dog således, at halvdelen er på valg hvert år. Er der et ulige antal medlemmer er 2 to valg i ulige år og 3 i lige årstal.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer formand, og øvrige bestyrelsesposter.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen disponerer i henhold til det af generalforsamlingen vedtagne budget. Den til enhver tid siddende formand og/eller kasserer kan hver for sig disponere over foreningens konto. Bestyrelsen kan

give et medlem af bestyrelsen speciel fuldmagt til foreningens bankkonti.

Hvis antallet af valgte bestyrelsesmedlemmer er mindre end 5 eller et bestyrelsesmedlem fratræder i utide kan den siddende bestyrelse supplere sig selv.

§ 7 – Regnskab og kontingent

Foreningens regnskabsår er1. januar – 31.december

Regnskabet består af driftsregnskab, status og bestyrelsens årsberetning

Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent, der dog skal godkendes på generalforsamlingen.

Kontingentet skal inkludere matchfee for egne turneringer på hjemmebanen (Smørum Golfklub),

Skebjergvej 46, 2765 Smørum) og bestyrelsen er ansvarlig for, at kontingentet primært anvendes til præmier, og at eventuelt overskud anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen

Kontingentet forfalder til betaling hver den2. januar

§ 8 – Opløsning

Til foreningens opløsning kræves, at medlemmer repræsenterende mindst 2/3 af alle berettigede

stemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer

herfor. Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på

generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmer, skal

bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden for 4 uger efter den første

generalforsamling. Forslaget kan her vedtages med 2/3 flertal, uanset fremmødt antal medlemmer.

Ved foreningens opløsning vil eventuel formue tilfalde Smørum Golfklub.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. februar 2017

Dirigent: __________________________

Formand:____ _________________________